Sep 25, 2009

Error : DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (Error Code : 0x0000009F)

0x9F บ่งบอกว่าไดรเวอร์บางตัวทำงานไม่ปกติ มักเกิดในกรณีที่วินโดวส์ถูกสั่งให้กลับมาทำงาน หลังจากที่พักในโหมดสแตนบายด์ ซึ่งไดรเวอร์บางอย่างกลับมาใช้งานได้ในโหมดปกติ เป็นต้น

สาเหตุและหนทางแก้ปัญหาที่อาจเป็นไปได้
ถ้าหากเกิดขึ้นหลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมหรือไดรเวอร์ที่ไม่สมบูรณ์ลงไป สามารถแก้ไขได้โดยการถอดถอนโปรแกรมหรือไดรเวอร์ตัวดังกล่าวออกเสียก็เรียบร้อย
ที่มา : www.bcoms.net ,หนังสือ PCtoday

No comments:

Post a Comment